66

https://www.youtube.com/watch?v=_FBxZ4vT7i0

 

今一度、考え方を見直そう、、、

 

宗派、組織に関係なく、、、

 

8月末?までに、、、